Què és l'energia solar?

 
 

El Sol és una font d'energia neta, inesgotable i gratuïta. La seva transformació en calor o electricitat es pot dur a terme en el mateix punt de consum, evitant així dependre d'infrastructures de tercers.

L'energia solar tèrmica, que s'obté a través de col·lectors solars, s'utilitza per a aplicacions tan diverses com produir aigua sanitària calenta, aconseguir calefacció o climatitzar piscines.

L'energia solar fotovoltaica consisteix en generar electricitat mitjançant plafons solars fotovoltaics. Aquesta electricitat pot ésser emmagatzemada, consumida directament a través d'aparells adequats o transformada per tal de fer funcionar qualsevol aparell elèctric d'ús quotidià.

instal.lació i manteniment d'energia solar
 
 

Per a un consum sostenible

 
 
 
 

Cada cop són més les persones que aposten per un model energètic diferent, basat en energia neta i respectuosa amb el medi ambient.

Un consum sostenible és aquell que satisfà les nostres necessitats presents sense comprometre el nostre futur. Per això es basa en l'aprofitament d'energies no contaminants i inexhauribles: les anomenades energies renovables.

Ser usuari d'aquestes energies no significa només estalviar en la factura del gas, gas-oil o electricitat, sinó que suposa un benefici tant per a la societat com per al medi ambient.

 
     
 
 

Present i futur

 
   
 
 
 

En la nostra vida diària utilitzem constantment energia. Malauradament, el model energètic establert no és un model just ni sostenible.

Actualment, tres quartes parts dels recursos energètics es destinen a una minoria de la població mundial. A més, la reserva de combustibles fòssils s'esgota dia a dia, per no parlar dels nombrosos problemes ambientals que comporta la seva utilització: contaminació, escalfament global del planeta...

Cal avançar, en definitiva, cap a un model més equitatiu i sostenible. Es tracta de millorar el nostre present per preservar el nostre futur.

 
     
Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Subvencions Estatals

Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE)

Objectiu: L'institut IDAE atorga subvencions i incentius financers per a promocionar la millora de l'Eficiència Energètica i el desenvolupament de les Energies Renovables.

Subvenció
En instal·lacions que apliquen energia solar tèrmica, fotovoltaica o biomassa, es preveu la concessió d'un crèdit d'un 80% sobre el capital requerit, així com un percentatge a fons perdut, que varia en funció del tipus d'energia renovable que s'usi. A continuació, els presentem una taula detallada :

Tipus Concepte Quantitat Crèdit Subv.
Fotovoltaica Aïllada con acumulador 12,6€/Wp 80% 30%
Aïllada sense acumulador 8,1€/Wp 80% 30%
Conexió a xarxa <10KWp 7€/Wp 80% 20%
Conexión a xarxa >10KWp 6€/Wp 80% 10%
Eòlica mixta 8€/Wp 80% 30%
Tèrmica Prefabricats 812€/m2 80% 30%
Instal·lacions <20m2 812€/m2 80% 30%
Instal·lacions >20m2 710,5€/m2 80% 30%
Instal·lacions tubs de buit 1015€/m2 80% 30%
Biomassa Instal·lacions <30kW 375€/kW 80% 20%
Instal·lacions >30kW 250€/kW 80% 20%

Responsable : Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia
Telèfon : 91 456 49 00
Adreça : Calle Madera 8, 28004 Madrid
URL : www.idae.es

Ministeri d'Economia

Objectiu: Fomentar la producció d'electricitat mitjançant fonts d'energia renovable, com solar fotovoltaica o minihidraulica, i sistemes d'aprofitament energètic amb alt rendiment, com la cogeneració.

Subvenció: Per a les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa, el govern estatal bonifica el preu del kWh venut, que es retribueix a 5,75 vegades el preu de compra per a instal·lacions de potència inferior a 100 kWp i a 3 vegades per a potències superiors.

La connexió a xarxa de la instal·lació i el contracte es tramita directament amb les companyies elèctriques.

PDF : Reial decret 436-2004.
   

Subvencions Autonòmiques

Catalunya - Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Objectiu: L'institut ICAEN fomenta i incentiva actuacions d'utilització racional de l'energia o de substitució de les fonts energètiques i l'ús de les fonts d'energia renovables.

Subvenció: Les subvencions que ofereix en el camp d'energia solar són:

  • Instal·lació fotovoltaica amb un dimensionament mínim de 2 kWp:
  • 7,6 € per Wp instal·lat en sistemes aïllats
    3,8 € per Wp instal·lat en sistemes connectats a xarxa
  • Instal·lació solar tèrmica amb un mínim de 10 m2 de captació:
  • 222 €/m2 per a captadors solars plans
    320 €/m2 per a col·lectors de tubs de buit

Termini: La convocatòria 2004 es va tancar al juny, amb el que no es poden sol·licitar subvencions fins a que s'obri la convocatòria 2005.

Responsable : Institut Català de l'Energia
Telèfon : 93 622 05 00.
Adreça : Av. Diagonal 453 Bis Àtic, 08036 Barcelona
URL : www.icaen.es

València - Agència Valenciana de l'Energia (AVEN)

Objectiu: Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables.

Subvenció: Atorga subvencions a fons perdut per a energia solar tèrmica, fotovoltaica i eòlica de fins al 55% del cost del projecte.

Termini: Del 12 de gener de 2005 al 12 de març de 2005.

Responsable : Agència Valenciana de l'Energia
Telèfon : 963 427 900.
Adreça : Crer. Colón 1, 4ª planta, 46004 València
URL : www.aven.es/ayudas

País Basc - Ens Basc de l'Energia

Objectiu: Promoure la realització de petites instal·lacions d'aprofitament
d'energies renovables, concretament instal·lacions solars tèrmiques, solars fotovoltaiques aïllades i connectades a xarxa, generadors eòlics i minihidràulica.

Subvenció: Subvenció a fons perdut de fins al 40% del cost de la instal·lació amb una quantia màxima de 36.000 €. La quantia es calcularà a partir dels següents criteris: 270 € per m2 de superfície de captació útil per a instal·lacions de col·lectors solars tèrmics, 360 € per m2 útil en la instal·lació de col·lectors de tubs de buit, 6 € per Wp per a les instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades de la xarxa de menys de 6 kWp i 2,7 € per Wp per a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa amb una potència nominal de fins a 5 kW.

Termini: Convocatòria 2004 tancada al desembre. Pendent d'obertura la convocatòria 2005.

Responsable : Ens Basc de l'Energia
Telèfon : 94 403 56 00
Adreça : San Vicente 8, Planta 14 , I-48001 Bilbao
URL : www.eve.es

Madrid - Conselleria d'Economia i Innovació Tecnològica

Objectiu: Promoure actuacions d'ús racional de l'energia i utilització de fonts d'energia renovables, incentivant l'autoabastament i protecció del medi ambient.

Subvenció: Ajudes a fons perdut de fins al 70% del cost de la instal·lació. Per a les instal·lacions de col·lectors solars tèrmics seran de 225 €/m2, per a sistemes fotovoltaics aïllats de 4 €/Wp i per a sistemes fotovoltaics connectats a xarxa de 2 €/Wp.

Termini: Del 19 de gener de 2005 al 28 de febrer de 2005.

Responsable : Conselleria d'Economia i Innovació Tecnològica
Telèfon : 91 580 21 00
Adreça : Cardenal Marcelo Spínola 14, Edificio F-4, 28016 Madrid
URL : www.madrid.org/ceconomia

Andalusia - Conselleria d'Ocupació i Desenvolupament Tecnològic

Objectius: El programa integral de promoció d'energies renovables, programa PROSOL, pretén incrementar la diversificació i l'estalvi energètic, disminuir els nivells de contaminació ambiental i potenciar l'ús dels recursos energètics andalusos, enfortint el teixit industrial andalús i creant llocs de treball.

Subvenció: Ajudes a fons perdut per a instal·lacions generadores d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i eòlica. La quantia màxima és de 500 €/m2 per a instal·lacions solars tèrmiques de producció d'aigua calenta, 12 € per Wp per a instal·lacions fotovoltaiques aïllades i 9 € per Wp per a instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa.

Termini: Fins al 15 d'octubre de 2006.

Responsable :

Societat per al Desenvolupament Energètic d'Andalusia

Programa : PROSOL
Telèfon : 95 446 09 66.
URL : www.juntadeandalucia.es

Castella-la Manxa - Conselleria d'Indústria i Tecnologia

Objectiu: L'objectiu de les ajudes econòmiques és aprofitar les possibilitats que ofereix la regió per al desenvolupament de les energies renovables i apostar per una alternativa que no esgoti els recursos naturals i redueixi l'impacte sobre el medi ambient.

Subvenció: Es concedeixen subvencions per a l'aprofitament de l'energia solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica i biomassa de fins a un 40% del cost de la instal·lació amb una quantia màxima de 18.030 €. Per a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllada es computaran 6 € per Wp i 2 € per Wp per a les connectades a xarxa de potència inferior als 10 kW, sent el maximo en el segon cas de 10.000 €.

Termini: Del 1 de gener de 2005 al 15 de novembre de 2005.

Responsable : Conselleria d'Indústria i Tecnologia
Telèfon : 925 26 98 00
Adreça : C/ Río Estenilla, s/n - 45071 Toledo
URL : www.jccm.es/industri/prog.htm
   

Subvencions Municipals

Província de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajudes a propietaris o comunitats de propietaris d'edificis privats per a la incorporació de plaques solars i sistemes d'acumulació. L'ajut econòmic serà d'un màxim del 25% del cost de la nova instal·lació, amb una subvenció addicional per un import equivalent al pagament de les taxes de serveis urbanístics i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Responsable : Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Telèfon : 93 270 20 20
Adreça : Avda Drassanes 68, planta 8, Barcelona
URL : www.bcn.es/paisatgeurba

Ajuntament de Castellar del Vallès
Subvencions per a instal·lar energia solar tèrmica. Les instal·lacions de fins a 2 m2 de superfície de captació rebran 450 €, y les de major superfície 210 €/m2, sent el màxim atorgable de 1.500 €.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 714 40 40
Adreça : Passeig Tolrà 1, 08211 Castellar del Vallès
URL : www.castellarvalles.org
PDF : Bases ajuts

Ajuntament de Castelldefels
Bonifica la part corresponent de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a la instal·lació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en edificis de nova construcció.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 635 25 00
Adreça : Plaça Església 1, Castelldefels

Ajuntament de La Garriga
Concedeix subvencions per a la instal·lació d'energia solar tèrmica en edificis existents o de nova construcció. Bonifica el 40% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i el 30% de la quota de l'impost sobre béns i immobles el primer any, el 20% el següent i el 10% el tercer.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 860 50 50
Adreça : Pl. Església 2, 08530 La Garriga
URL : www.ajlagarriga.es
PDF : Tríptic Bonificacions La Garriga

Ajuntament de Granollers
Concessió de subvencions a particulars, institucions i empreses per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia. Per al cas d'energia solar tèrmica s'atorguen 210,35 €/m2 de captació i per a l'energia solar fotovoltaica 3,61 €/Wp. L'import mínim és de 751,27 €, essent el màxim el 50% del cost de la instal·lació.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 842 66 66
Adreça : Carrer Sant Josep 7, planta 3, 08401 Granollers
URL : www.granollers.org
PDF : Subvencions energia solar 2004

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Concedeix una bonificació del 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per als edificacions que no siguin de nova construcció que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

Responsable : Departament de Llicència d'Obres
Telèfon : 93 402 94 00
Adreça : Carrer del Migdia 5, 08901 L'Hospitalet
URL : www.l-h.es

Ajuntament d'Igualada
Fomenta l'estalvi energètic i la utilització d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en edificis de residència habitual amb 600 € de subvenció.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 803 19 50
Adreça : Plaça de l'Ajuntament 1, 08700 Igualada
PDF : Reglament subvencions

Ajuntament de Manresa
Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota sobre l'impost de construccions, instal·lacions o obres en les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum.

Responsable : Departament d'Urbanisme
Telèfon : 93 878 23 00
Adreça : Plaça Major 1, 08240 Manresa
URL : www.ajmanresa.org

Ajuntament de Mollet del Vallès
Atorga bonificacions del 100% en la taxa per llicències urbanístiques per a aquelles obres d'implantació d'energies renovables en edificis ja existents o de nova construcció.

Responsable : Departament d'Urbanisme
Telèfon : 93 571 95 00
Adreça : Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès

Ajuntament de Sabadell
Ajudes per a la implantació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica, amb una subvenció de 300 €/m2 de superfície de captació per a solar tèrmica i 3,6 € per Wp per a solar fotovoltaica, amb un límit de 1.800 €. A més ofereix una bonificació del 95% de l'impost d'obres, construccions i instal·lacions.

Responsable : Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Telèfon : 93 745 31 00
Adreça : Carrer del Sol 1, 1ª planta, Sabadell
URL : www.sabadell.net
PDF : Ajuts Sabadell

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Subvenciona el 50% de l'impost sobre béns i immobles per als habitatges que instal·lin energia solar tèrmica o fotovoltaica.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 635 12 00
Adreça : Plaça Ajuntament 1, St. Boi

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Atorga subvencions a particulars que instal·lin energia solar tèrmica en el seu habitatge. Si la superfície de captació és de 1,5 a 2 m2 la quantia de la subvenció serà de 500 €. Si la superfície és major, serà de 225 €/m2, sent 1.500 € el màxim.

Responsable : Àmbit de Gestió de Medi Ambient
Telèfon : 93 565 70 00
Adreça : Pl. de Barcelona 17, 08190 Sant Cugat
URL : www.santcugat.org
PDF : Bases subvencions energia solar

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Subvencions per a instal·lar sistemes d'aprofitament de l'energia solar tèrmica en habitatges particulars. Oscil·len entre 450 € i 1.500 €.

Responsable : Medi Ambient
Telèfon : 93 721 01 49
Adreça : Pl. Vila 6, 08192, Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sentmenat
Bonificació de fins al 95% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres per a edificacions de nova construcció que instal·lin energia solar tèrmica. L'informe s'ha de presentar conjuntament amb el plànol d'activitats de l'obra.

Responsable : Medi ambient
Telèfon : 93 715 30 30.
Adreça : Plaça de la Vila 1, 08181, Sentmenat

Ajuntament de Terrassa
Ajudes a particulars per a la implantació d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. La subvenció serà de 1.000 € més 300 € per m2 de superfície de captació amb un màxim del 70% del cost de la instal·lació per a aigua calenta sanitària i del 40% per a instal·lacions d'aigua sanitària i suport a calefacció.

Responsable : Agència de Serveis Energètics de Terrassa
Telèfon : 93 780 89 00 - 93 780 22 92
Adreça : Cisterna 39 baixos 2a 08221 Terrassa
URL : www.mediambient.terrassa.org

Província de Girona
Ajuntament de Girona
Bonifica el 95% en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a aquelles obres de reforma i millora l'objectiu exclusiu de la qual sigui la instal·lació de captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics.

Responsable : Departament de Gestió Tributària
Telèfon : 972 41 90 00
Adreça : Plaça del Vi 1, 17004 Girona
URL : www.ajuntament.gi

Ajuntament de Figueres
Amb l'objectiu de promoure l'estalvi i l'eficiència energètica concedeix bonificacions fiscals de fins el fins al 25% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i en la taxa sobre construccions a aquells llicències relacionades directament amb l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies renovables.

Responsable : Àrea de Gestió Tributària
Telèfon : 972 50 01 00
Adreça : Plaça de l'Ajuntament 12, 17600 Figueres

Ajuntament de Olot
Atorga una bonificació del 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a les obres de reforma o millora per a la incorporació de captadors solars tèrmics i panells fotovoltaics.

Responsable : Serveis Econòmics
Telèfon : 972 27 91 03
Adreça : Pg. Bisbe Guillamet 10, 17800 Olot
URL : www.olot.org

Ajuntament de Palafrugell
Atorga subvencions a aquelles obres que incorporin sistemes de captació d'energia solar tèrmica amb un valor del 50% del cost del material de la instal·lació que es descomptarà de la quota sobre l'impost de construcció, instal·lacions i obres, fins a un màxim igual al 50% del total de l'impost.

Responsable : Departament d'Intervenció
Telèfon : 972 61 31 00
Adreça : Carrer Cervantes 16, 17200 Palafrugell
URL : www.palafrugell.net

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Bonificació del 20% de l'impost sobre béns i immobles durant els 3 primers anys als habiatges en que s'instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L'instal·lació ha d'estar certificada per l'ICAEN i cobrir un mínim del 60% de les necessitats d'aigua calenta sanitària en el cas de solar tèrmica.

Responsable : Serveis Econòmics
Telèfon : 972 32 70 00
Adreça : Pl. Mercat 6-9, 17220 Sant Feliu de Guíxols
PDF : Bonificacions energia solar

Ajuntament de Vall-llobrega (Baix Empordà)
Les edificacions de nova construcció i les que siguin rehabilitades que incorporin la captació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica obtindran un 80% de descompte sobre el total de l'impost de la llicència d'obres.

Responsable : Ajuntament de Vall-llobrega
Telèfon : 972 315 464
Adreça : Carrer Raval de Baix 23, 17253 Vall-llobrega

Província de Lleida
Ajuntament de Lleida
Pendent d'aprovar al gener de 2005 una ordenança solar.

Responsable : Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient
Telèfon : 973 700 369
Adreça : Tallada 34-36, 25007 Lleida

Província de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Bonificació del 30% en els blocs de pisos i del 50% en els habitatges individuals de la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres per als projectes que incloguin l'utilització d'energia solar tèrmica, fotovoltaica o biomassa.

Responsable : Tarraco Energia
Telèfon : 977 225 460
Adreça : Avda. Pau Casals 17, 2n, 43003 Tarragona
URL : www.tinet.org/~ftarraco

Ajuntament de Reus
Subvencions per a l'energia solar tèrmica i fotovoltaica. S'atorguen ajudes econòmiques per a instal·lacions solars tèrmiques de fins a 2 m2 de captació de 480 €, i per a més de 2 m2 de 210,35 €/m2. Per a instal·lacions fotovoltaiques l'ajuda és de 4,2 € per Wp, sent el seu màxim en ambdós casos de 1.800 €. A més també bonifica el 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Responsable : Centre de Recursos Mediambientals
Telèfon : 977 32 81 73
Adreça : Pl. del Mercadal 1, 43201, Reus
URL : www.reus.net

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Subvenciona el 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en aquelles aplicacions que integrin mesures d'estalvi, eficiència energètica i ús d'energies renovables.

Responsable : Àrea de Via Pública i Medi Ambient
Telèfon : 93 814 00 00
Adreça : Pl. de la Vila 8, 08800 Vilanova i la Geltrú
URL : www.vilanova.org/ajuntament

 

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.